5541101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6)
                 History of Art and Design

                 ศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปะ การออกแบบสมัยใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                 ศึกษาแนวคิด และผลงานศิลปินและนักออกแบบที่สาคัญ