5542202 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 2 มิติ 3(1-4-4)
                 Computer for 2D Drawing

                 ศึกษาหลักการและวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ (Working Drawing) การเขียนแบบสถาปัตยกรรม การเขียนแบบตกแต่งภายใน กลุ่มคำสั่ง การสร้างและเขียนเส้น การแก้ไข กำหนดมาตราส่วนและบอกขนาดสัดส่วน การพิมพ์งานการเขียนงาน 2 มิติ และ 3 มิติ การแปลงไฟล์ไปใช้งานกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
                 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบการสั่งงานเพื่อการผลิต โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป การเขียนภาพต่าง ๆ (Dimension, Perspective, Detail, Isometric, Elevation)