.  จุดมุ่งหมายรายวิชา

          1.  เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญและประเภทวรรณกรรมสำหรับเด็ก

          2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ภาษาและรูปแบบของภาษาที่ใช้ในการเขียน

          3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกความหมายตามตัวอักษรและความหมายแฝง คติสอนใจ และใจความสำคัญของ

              เรื่องที่อ่านทั้งที่เป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น นิทานพื้นบ้าน เทพนิยาย ตำนาน

              นวนิยาย เรื่องสั้นตลกขำขัน ปริศนาคำทาย เพลงกล่อมเด็ก โคลงสำหรับเด็ก กิจกรรมการเรียนการสอน 

คำอธิบายรายวิชา

          การสำรวจและศึกษาลักษณะองค์ประกอบสำคัญและประเภทของวรรณกรรมสำหรับเด็กทั้งวรรณกรรมร่วมสมัยและวรรณกรรมคลาสสิก อ่านเชิงวิจารณ์ วิเคราะห์ภาษาและรูปแบบของภาษาที่ใช้ในการเขียน ศึกษาความหมายตามตัวอักษรและความหมายแฝง คติสอนใจและใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านวรรณกรรมสำหรับเด็กทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง เช่นนิทานพื้นบ้าน เพทนิยาย ตำนาน นวนิยาย เรื่องตลกขำขัน ปริศนาคำทาย เพลงกล่อมเด็ก และโคลงสำหรับเด็ก กิจกรรมการเรียนการสอนเช่น การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มหรือทั้งชั้น สรุปเล่าเรื่องใหม่ โดยใช้ภาษาธรรมดา ทั้งในการพูดและการเขียน

      วิธีการประเมินผล

  • ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน
  • ประเมินผลการร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย
  • ประเมินผลการการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
  • ประเมินตนเองและเพื่อน  ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด

ทักษะการจัดการเรียนรู้

  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญและประเภทวรรณกรรมสำหรับเด็ก และสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษา
  • ·ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาและรูปแบบของภาษาที่ใช้ในการเขียน และความหมายตามตัวอักษรและความหมายแฝง คติสอนใจ ในวรรณกรรมสำหรับเด็ก และสามารถนำไปจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  • ·สามารถวางแผนออกแบบหลักสูตรปฏิบัติการสอน การจัดการชั้นเรียน การวัดผลประเมินผล ผลการเรียนรู้ การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

การประเมินผลการเรียน

การประเมินผลชิ้นงาน

การประเมินผลพฤติกรรม

การประเมินผลการนำเสนอผลงาน

การประเมินผลการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

 

เอกสารและตำราหลัก

              1.  Children’s Literature by Assoc. Prof. Nan Chareanpunsirikul

               2.  Literature for Children: A short Introduction. By White Plains, NY: Longman

               3.  A glossary of Literary Terms  by M.H. ABRAMS

               4.  Approaches to Literature Through Genre. By Phoenix: Oryx.

               5.  Aesop’s Fable by Thai Quality Book 

               6. The Philippine Folk Tales by Aquino ,  Cristobal , Fresnosa    

               7. Teaching Instrument: Power Point and worksheet

 

2.  เอกสาร  แหล่งเรียนรู้และข้อมูลแนะนำ         

                http://www.literacy.uconn.edu/

             http://www.stemnet.nf.ca/CITE/novel_study_connection.htm

             http://www.esopfables.com

              http://www.google.com