ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญาให๎ทราบถึง หลักทั่วไปอํานาจของพนักงาน
สอบสวนและศาล หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก ค๎น และปลํอยชั่วคราว การ
สอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การฟูองคดีแพํงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต๎นตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ภาค 3