ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับองค์กรธุรกิจ หุ๎นสํวน บริษัทและบริษัทมหาชนจํากัด
รวมทั้งเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ กฎหมายสําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
เชํน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงานและ
กฎหมายภาษีอากร