ความสำคัญของดนตรีกับมนุษย์ แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี ดนตรีในชีวิตประจำวัน ความเป็นมาของดนตรี องค์ประกอบเบื้องต้นของดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี ประเภทของเพลงในปัจจุบัน หลักการฟังเพลง การเลือกผลงานทางดนตรีที่ดีต่อชีวิต การร่วมกิจกรรมดนตรีในสังคมปัจจุบัน