ฝึกปฏิบัติดนตรีในกลุ่มเครื่องลมไม้ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน วิธีการเกิดเสียง ฝึกปฏิบัติเทคนิคขั้นพื้นฐานในการจับเครื่องดนตรี การวางนิ้ว บันไดเสียงและบทเพลง รวมถึงวิธีการสอนปฏิบัติเครื่องลมไม้ขั้นพื้นฐาน