ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดอบรมออนไลน์การใช้งานในระบบ LMS เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยได้เรียนเชิญอาจารย์ณัฐพล แสนคำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

                    ในการนี้ คณะฯ จึงขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์การใช้งานในระบบ LMS เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ น.