แนวคิดพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานในการบริหารยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล กลไกการออกฤทธิ์ของยาปฏิกิริยาต่อกันของยา การคำนวณยา การเสื่อมสภาพของยาข้อห้ามและข้อควรระวัง ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ของยา ได้แก่ ยาแก้ปวดลดไข้ ยาต้านการอักเสบ ยาปฏิชีวนะ ยาระบบทางเดินอาหาร ยาระบบทางเดินหายใจ ยาระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้านมะเร็ง ยาระบบประสาท ยากดและเพิ่มภูมิคุ้มกัน ยาที่ใช้ในสตรีตั้งครรภ์ บทบาทของพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา

        Principles of pharmacology, pharmacokinetics and pharmacodynamics, concept of drugs administration, rational drugs use, mechanisms of drug action, adverse drugs reactions, formulations, deteriorate, contraindication and caution, side effects of analgesic drugs, antibiotics, digestive drugs, respiratory and cardiovascular drugs, endocrine drugs, anti cancer drugs, immunosuppressive and immunotherapy drugs, drugs used in pregnant woman, nurse roles, laws and regulations of drugs