ศึกษาถึงความรู้ทางด้านกฎหมายท่งวิชาชีพพยาบาลเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้ทราบถึงข้อกำหมายต่างๆในการประกอบวิชชีพและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน