ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งว่าด้วยตัวแทน ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวกับนายหน้ามีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

 เพราะหลักกฎหมายเหล่านี้มีผลต่อการดำรงชีวิต สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่ประชาชนควรทราบ