ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศึกษา ความเป็นมาเกี่ยวกับกฎหมาย การก่อให้เกิดกฎหมาย วิธีการใช้กฎหมาย  ความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติกฎหมายไทย การศึกษาวิวัฒนาการประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ในยุคประวัติศาสตร์กฎหมายไทย โดยศึกษายุคกฎหมายสุโขทัย ยุคกฎหมายกรุงศรีอยุธยา ยุคกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุงธนบุรี ยุคกฎหมายกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประวัติเกี่ยกับกฎหมายตราสามดวง สาเหตุของการชำระสะสางกฎหมายในปีพุทธศักราช 2348 เนื้อหากฎหมายตราสามดวง การคัดลอกกฎหมายตราสามดวง ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยโบราณ อันได้แก่ กฎหมายลักษณะกู้หนี้ กฎหมายลักษณะผัวเมีย กฎหมายลักษณะมรดก การรับกฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตกและการจัดทำประมวลกฎหมาย การรับกฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตก