ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับทรัพยากรการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเล หน้าที่สำคัญและประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ