วัตถุประสงค์

       เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และความเข้าใจหลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูงสำหรับจัดการข้อมูลภูมิศาสตร์บนเว็บ โดยปฏิบัติการเขียนโปรแกรมจัดการกับข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ ให้มีระบบการทำงานบนเว็บไซต์ได้ รวมทั้งการบรูณาการกับหลักทฤษฎีเชิงพื้นที่ สถิติวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อสร้าง Web Application สำหรับงานทางด้านภูมิสารสนเทศ