1.  จุดมุ่งหมายรายวิชา

  1. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีความหมาย หลักการองค์ประกอบได้
  2. สามารถใช้เครื่องมือที่รับสัญญาณจากดาวเทียมได้
  3. สามารถแสดงผลค่าพิกัด  ณ  ตำแหน่งที่ศึกษาโดยการกำหนดตำแหน่งภูมิศาสตร์บนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียมได้
  4. สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความคลาดเคลื่อนของการใช้เครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลกได้
  5. สามารถใช้เทคโนโลยีในการกำหนดตำแหน่งภูมิศาสตร์ในการปฏิบัติการภาคสนามได้
  6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการกำหนดตำแหน่งภูมิศาสตร์ในงานด้านอื่นๆ  ได้