แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดเก็บข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการนำความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร