ศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือก  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน การประเมินผล           การปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การวิจัยและแนวโน้มใหม่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์