ศึกษาและพัฒนาทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียน ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตํอและการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ การทักทาย การ กลําวลา การแนะนำตนเองและผู๎อื่น การให๎ข๎อมูลและค าแนะน า การสนทนา การ แสดงความรู๎สึก การอํานและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดตํอ การ อํานประกาศโฆษณา ฉลากที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน การใช๎พจนานุกรม การกรอก แบบฟอร์มและการเขียนรูปแบบตํางๆเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน