การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ในแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์โดยการฝึกปฏิบัติจริง  (เน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางพีชคณิต) การพิมพ์เอกสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน