เรียนรู้ระบบของการจัดการกีฬา และกิจกรรมทางนันทนากร