โครงงานเฉพาะเรื่องส่วนที่ 2 เป็นงานต่อเนื่องจากโครงงานเฉพาะเรื่องส่วนที่ 1

นักศึกษาต้องเขียนโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบ และติดตั้งระบบ ส่งเอกสารประกอบ และต้องผ่านการสอบปากเปล่าและการนำเสนอโครงงาน โดยนักศึกษาจะทำงาน
ดังกล่าวภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา