• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IoT 
  • การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม 
  • การควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ IoT ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  • การสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์ IoT
  • การวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาแอปพลิเคชัน