• การออกแบบและเครื่องมือการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
  • ระบบกราฟิกที่ใช้ในเกม 
  • เครื่องมือกราฟิกที่ใช้ในเกม 
  • สถาปัตยกรรมเกม 
  • กรณีศึกษาของสถาปัตยกรรมเกมแบบต่าง ๆ 
  • กระบวนวิธีในการออกแบบเกม 
  • การออกแบบปัญญาประดิษฐ์ในเกมและการนำไปใช้ 
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกมที่เล่นผ่านเครือข่ายและเกมออนไลน์ 
  • เครื่องประมวลผลสำหรับเกมออนไลน์แบบมีผู้เล่นจำนวนมาก 
  •  แนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และผลกระทบต่อการออกแบบ