• ประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ 
 • การวิเคราะห์แบบมีนส์เอน ปัญญาประดิษฐ์ดั้งเดิม 
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน 
 • การค้นหาโดยไม่มีการชี้แนะ 
 • การค้นหาโดยมีเชาวน์ปัญญาช่วย 
 • การค้นหาเมื่อมีคู่ปรปักษ์ 
 • การเล่นเกม 
 • ตรรกะเงื่อนไข
 • ระบบผู้เชี่ยวชาญโดยใช้กฎ 
 • การจัดการความไม่แน่นอนในระบบผู้เชี่ยวชาญ 
 • ตรรกะคลุมเครือ
 • เครือข่ายใยประสาทเทียม 
 • ขั้นตอนวิธีเจเนติก 
 • การโปรแกรมเจเนติก