• แนวความคิดพื้นฐานของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 • การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง 
 • ตัวแปร 
 • ตัวปฏิบัติการ 
 • ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล 
 • คำสั่งควบคุมและคำสั่งปฏิบัติการทางภาษา 
 • ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 • ตัวแปร โลคอลและโกลบอล 
 • การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน 
 • สตริงก์ 
 • แฟ้มข้อมูล 
 • การรับเข้า/ส่งออกข้อมูล 
 • แถวลำดับประเภทมิติเดียว และสองมิติ 
 • การออกแบบโปรแกรม 
 • การเขียนโปรแกรม 
 • การแก้จุดบกพร่องโปรแกรม