ศึกษาประวัติศาสตร์ตะวันออกในสมัยต่างๆ ได้แก่ ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะยุคประวัติศาสตร์ และศิลปะร่วมสมัย ลักษณะรูปแบบศิลปะตะวันออกในแต่ละช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดลักษณะรูปแบบศิลปกรรม และศึกษารูปแบบของศิลปกรรมที่ส่งอิทธิพลให้เกิดรูปแบบทางศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชาติ รวมถึงการศึกษารูปแบบทางศิลปะในประเทศกลุ่มอาเซียน