ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และประโยคเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมีการศึกษานอกสถานที่