การศึกษาตามความสนใจ โดยการค้นคว้า นำผลงานและความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาอภิปรายอย่างมีเหตุผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการเขียนโครงการและเขียนรายงาน