seminar in Community Health

        ศึกษา ค้นคว้า นำเสนอ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาในด้านสาธารณสุข อภิปราย เสนอความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข