4074801 การเตรีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  

       จัดให้มีกิจกรรมในด้านการจัดบริการสุขภาพในสถานบริการ นอกสถานบริการ และกระบวนการแก้ปัญหาสาธารณสุขชุมชน การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ