ศึกษาหลักกการบริหารและการบริหารงานสาธารณสุข โครงสร้างการบริหารสาธารณสุข ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข  การวางแผนและประเมินผลในงานสาธารณสุข และการเขียนโครงการสาธารณสุข