ค้นคว้า รวบรวม เสนอโครงสร้างงานวิจัยที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในด้านฟิสิกส์