โครงสร้างขององค์การภาครัฐ การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ หลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายต่าง ๆ และหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำงาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้ รวมทั้งศึกษาแนวคิดและกระบวนการการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานทั้งในภาครัฐ โดยเน้นศึกษาในบริบทของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ