ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไปวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 ภาค 2 และภาค 3