1092205   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                    3(2-2-5)

                  Exercise for Health

                  ประวัติ  ความหมาย  ขอบข่าย  วัตถุประสงค์  คุณประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การวางแผนการออกกำลังกายให้สอดคล้องเหมาะสมกับ เพศ วัย และสภาพร่างกาย        การประเมินสุขภาพก่อนการออกกำลังกาย  การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย   ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ  การออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาในร่ม  กีฬากลางแจ้ง  หรือกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอื่น ๆ การวิ่งหรือเดินเพื่อสุขภาพ  การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ  การบริหารร่างกายด้วยโยคะเพื่อสุขภาพ  และการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ   เป็นต้น