1091101   ประวัติและทฤษฎีทางพลศึกษา                           2(1-2-3)

                 History and Theories of Physical Education 

                 ประวัติ ทฤษฏีและวิวัฒนาการ ปรัชญาแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อการ  พลศึกษา  วิวัฒนาการและความเป็นมาของพลศึกษาในต่างประเทศและในประเทศไทย นโยบายและแผนการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ปัญหาและการแก้ไข การพัฒนาพลศึกษา แนวโน้มของการพลศึกษา