1091303   ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาบาสเกตบอล            2(1-2-3)

                 Teaching Skill and Sport Training in Basketball

                 ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล และฝึกทักษะเบื้องต้น การรับการส่ง การเลี้ยงลูก การยิงประตู การเล่นทีม การสนุก    และการป้องกันแบบต่าง ๆ กติกาการเล่น วิธีดำเนินการสอน เทคนิคการสอน การเตรียมอุปกรณ์ ทักษะในการเล่นทีม การสร้างแบบฝึก ศึกษากติกา ตลอดจนการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล ศึกษาหลักการฝึกกีฬาบาสเกตบอล  ตลอดจนการสร้างแบบฝึกกีฬาบาสเกตบอล