ความหมาย ความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ อาหาร สารอาหาร ความต้องการอาหาร และวิธีจัดอาหารสำหรับบุคคลแต่ละวัยทั้งในปริมาณและคุณภาพ  ปัญหาโภชนาการของไทย การเฝ้าระวัง สำรวจประเมินสภาวะโภชนาการ สาเหตุและแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโภชนาการในชุมชน นโยบายและแผนงานโภชนาการตามแผนกระทรวงสาธารณสุข  กฏหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร อนามัยในการประกอบอาหารโภชนาบำบัด