ศึกษากฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อำนาจศาล และอำนาจในการพิจารณา พิพากษาคดี รวมถึงระบบตุลาการและกฎหมาย การจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการ