จุดมุ่งหมายรายวิชา

1.ศึกษาแนวคิด และ ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม

2. วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆในเชิงพฤติกรรมศาสตร์การสื่อสาร รวมทั้งการสื่อสารภายในบุคคล

ศึกษาการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชน ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม