สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ที่ตั้ง เส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวองค์ประกอบของการท่องเที่ยว สถานบริการและหน่วยงานการท่องเที่ยว การวางแผนสำหรับการจัดการท่องเที่ยว และให้มีการฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม