ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการและศึกษาสภาพแวดล้อมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ