1091314   ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาลีลาศ                                            2(1-2-3)

              Sport Training and Teaching Skill in Dance Sport

                                      ประวัติการลีลาศ  ประเภทของจังหวะในการลีลาศ  มารยาททางสังคมของการลีลาศ  ประโยชน์ของการลีลาศ  การจัดงานลีลาศ  การรู้จักจังหวะของดนตรีและเพลง  การจับคู่  การนำ  การพา  และลวดลายในการเต้นรำ  การสอนทักษะเบื้องต้น   ทักษะขั้นสูงของการฝึก  ทั้งประเภทสแตนดาร์ด  และประเภทลาตินอเมริกัน  หลักการฝึกลีลาศตลอดจนการสร้างแบบฝึกกีฬาลีลาศ