หน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน การป้องกันการรบกวน ความปลอดภัย ความแม่นยำ การใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่ำและที่ความถี่สูง ทรานสดิวเซอร์ ออสซิลโลสโคป การใช้ออสซิลโลสโคปวัดขนาดของรูปสัญญาณต่าง ๆ การวัดความถี่เชิงเวลา การวัดมุมเฟส การวัดทางสนามแม่เหล็ก การวัดด้วยเทคนิคแบบดิจิตอล สัญญาณรบกวน อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน เทคนิคการวัดที่ทำให้ความถูกต้องสูงขึ้น เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม