1094611   ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม                                         3(2-2-5)

              Recreation  Leaders  and  Camping

ความสำคัญของผู้นำนันทนาการ  ผู้นำชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำกับผู้บริหารความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ตาม  คุณลักษณะของผู้นำนันทนาการ  บทบาทหน้าที่ของผู้นำนันทนาการ  การดำเนินงานปัญหาทั่วไปในการทำงานของผู้นำนันทนาการที่มักประสบ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำด้านกิจกรรมต่าง ๆ    ทางนันทนาการ   ประวัติ   ความมุ่งหมาย และลักษณะของค่าย  พักแรม  ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมกับการศึกษานอกสถานที่  ชนิดของค่ายพักแรม  กิจกรรมที่จัดขึ้น การจัดและดำเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม อุปกรณ์  การจัดสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม  การอยู่ค่ายภาคปฏิบัติ