1094209   โภชนศาสตร์ทางการกีฬา                                                           2(1-2-3)

              Nutrition in Sports 

                                      อาหารและโภชนาการ   ที่มีความสำคัญต่อการเล่นกีฬา  กระบวนการเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงานในร่างกาย ปริมาณและประโยชน์ที่ได้จากอาหารชนิดต่าง ๆ    ที่จำเป็นแต่ละชนิด