ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค โครงสร้างอะตอม หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก กลศาตร์

ควอนตัมเบื้องต้น ทฤษฎีควสมตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอม โมเลกุล ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ อนุภาคมูลฐาน