รายวิชา   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)

รหัสวิชา  9551102

จำนวนหน่วยกิต  2(1-2-3) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ ดร.สันธยา บุญรุ่ง

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา โครงสร้างของจุลินทรีย์และปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อเชื้อโรค วิธีการติดต่อและการควบคุมการติดเชื้อ การเก็บสิ่งส่งตรวจ ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการย้อมสี การเพาะจุลชีพ การทดสอบความไวของยาต่อเชื้อจุลชีพ และการวินิจฉัยจุลชีพ