ศึกษาวิชาและศิลปะในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำร่างกฎหมาย การร่างนิติกรรมสัญญา การทำรายงานความเห็นทางกฎหมาย