ศึกษาประวัติและหลักสำคัญของกฎหมายล้มละลาย การฟ้องร้องคดีล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ การยึดทรัพย์ การพิพากษาให้ล้มละลาย การปลดจากการล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการที่ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย